Normy głośności pracy klimatyzatorów

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora nie może emitować dźwięku o dowolnej głośności. Dlatego należy wybierać ciche i nowoczesne urządzenia (np. marki Rotenso®).

Jeżeli mieszkamy przy ruchliwej ulicy, głośność nowoczesnej jednostki zewnętrznej raczej nie zwróci uwagi sąsiadów. Jeśli jednak mieszkamy w cichej okolicy, to jednostajny szum wydobywający się z przestarzałej jednostki zewnętrznej klimatyzatora może być uciążliwy dla sąsiadów.

Zarządcy budynków zwykle określają, w jaki sposób można montować jednostkę zewnętrzną oraz wewnętrzną, a także jaka jest dopuszczalna głośność pracy klimatyzatora. Zwykle regulaminy spółdzielni i wspólnot powołują się na normę PN-B-02151/02.

Głośność jednostki wewnętrznej

Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów nie są uciążliwe dla użytkowników. Głośność jednostki wewnętrznej jest w głównej mierze uzależniona od głośności wentylatora. Im wyższy tryb pracy, tym większa wydajność urządzenia, ale też nieco głośniejsza praca wentylatora.

Wszystkie modele klimatyzatorów ściennych Rotenso® zapewniają komfortowe  użytkowanie. Dodatkowo posiadają tryb super cichy eMOTO oraz tryb snu. Gwarantuje to możliwość ich jeszcze cichszej pracy – głośność urządzenia utrzymywana jest na poziomie 20-25 dB (wartość porównywalna do szeptu).

Głośność jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora nie może emitować dźwięku o dowolnej głośności. Dlatego należy wybierać ciche i nowoczesne urządzenia (np. marki Rotenso®).

Jeżeli mieszkamy przy ruchliwej ulicy, głośność nowoczesnej jednostki zewnętrznej raczej nie zwróci uwagi sąsiadów. Jeśli jednak mieszkamy w cichej okolicy, to jednostajny szum wydobywający się z przestarzałej jednostki zewnętrznej klimatyzatora może być uciążliwy dla sąsiadów.

Zarządcy budynków zwykle określają, w jaki sposób można montować jednostkę zewnętrzną oraz wewnętrzną, a także jaka jest dopuszczalna głośność pracy klimatyzatora. Zwykle regulaminy spółdzielni i wspólnot powołują się na normę PN-B-02151/02.

Podany przez producenta poziom głośności to pomiar dokonywany w komorze bezechowej w odległości 1 m bezpośrednio od urządzenia.
Normy głośności mówią o pomiarze głośności dokonywanym w inny sposób.

Rotenso - normy głośności


Klimatyzatory Rotenso® spełniają obowiązujące normy

Wszystkie klimatyzatory ścienne marki Rotenso® spełniają obowiązujące normy i wytyczne rozporządzeń w tym zakresie, w szczególności:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – gdzie podane są dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od rodzaju terenu;
  • Dz.U. 2014 poz. 112 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
  • Dz.U. 2012 poz. 1109 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
  • PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – gdzie podane są dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi;
  • Norma obowiązująca na podstawie §326 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.1422 oraz ze zmianą z 14.11.2017 r. Dz.U. 2018 poz.2285 wraz z wykazem Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu.

Nasze urządzenia mogą być instalowane w każdym rodzaju budownictwa na terenie Unii Europejskiej.

Kontrola głośności

Warto wiedzieć, że w przypadku skarg na zbyt głośną pracę klimatyzatora jednostką uprawnioną do wykonywania pomiarów hałasu w pomieszczeniach jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Dokonując pomiaru głośności klimatyzacji, Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie sprawdzać, czy w pomieszczeniu, które zamieszkują skarżące się na hałas osoby, nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy natężenia dźwięku. Odpowiednio jest to 30 dB w dzień i 25 dB w nocy. Pomiar ten powinien być dokonany przy zamkniętych oknach.

Materiały do pobrania

Karty katalogowe poszczególnych modeli klimatyzatorów Rotenso® znajdują się przy produktach w sekcji „pliki do pobrana”. 
Oświadczenie o spełnieniu norm (w tym norm głośności) przez klimatyzatory Rotenso® na terenie Unii Europejskiej można pobrać klikając poniżej:

Pobierz - Wniosek i oświadczenie dla Spółdzielni MieszkaniowejPobierz - Oświadczenie: Normy UE


Zobacz relację z montażu klimatyzacji w mieszkaniu w bloku.