Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu Internetowego www.rotenso.com
Informujemy, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy.
Administratorem Serwisu Internetowego www.rotenso.com jest firma Rotenso sp. z o.o.; ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail [email protected]

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Rotenso Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, KRS 0000654508, NIP 6342883098.
 2. Serwis Internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem www.rotenso.com
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu internetowego.
 4. Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne umożliwiające korzystanie i przeglądanie Serwisu internetowego.

§2
Dane osobowe

 1. W przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail lub formularz kontaktowy podane przez Użytkownika dane (adres e-mail, imię, nazwisko, miasto, numer telefonu) są przez Administratora zapisywane, aby możliwe było udzielenie informacji na zapytanie. Uzyskane w ten sposób dane są przez Administratora usuwane, kiedy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub nie istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania. Dane możemy zachować również w celu obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia takich roszczeń.
 2. Dane przekazane Administratorowi przez e-mail lub formularz kontaktowy mogą być przetwarzane w celu złożenia oferty handlowej związanej z działalnością Administratora lub oferty na usługę montażu urządzeń klimatyzacyjnych, które realizują współpracujące
  z Administratorem podmioty zewnętrzne.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.
 4. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo do przenoszenia danych,
  d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożnością świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do przetwarzania danych osobowych.

§3
Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. System informatyczny, z którego korzysta Serwis Internetowy automatycznie gromadzi
  w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Serwisem Internetowym. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych, adresu wejścia na Serwis Internetowy i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji i zapewnienia jak największej wygody korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu Internetowego i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią one jedynie materiał do analizy statystycznej oraz korygowania błędów systemowych.

§4
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacja, jak to zrobić, znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu internetowego nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
 3. Administrator informuje, że po zakończeniu odwiedzin w Serwisie Internetowym pliki cookies zapisane przez Administratora mogą być przez Użytkownika usunięte. Użytkownik może to zrobić, korzystając z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach przeglądarki internetowej. Informacja, jak to zrobić, znajduje się plikach pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

§5
Udostępnianie

 1. Specyfika działania Serwisu Internetowego sprawia, że zobowiązani jesteśmy do przekazywania i udostępniania Twoich danych osobowych innym podmiotom. Takie przekazywanie odbywać się może jedynie po zawarciu przez nas odpowiedniej umowy z innym podmiotem. Firmy, którym powierzamy dane osobowe, to: hostingodawca naszej poczty e-mail i Serwisu Internetowego, firmy dostarczające narzędzi analitycznych, podwykonawcy niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 2. Przekazywania lub udostępniania dokonujemy tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę lub gdy zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy państwa te spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące danych osobowych. Korzystamy z aplikacji: Google Analytics, Google Ads i Facebook, co powoduje, że niektóre Twoje dane mogą być przekazywane do USA. Wszyscy nasi partnerzy są członkami tzw. programu Privacy Shield, co zgodnie z przepisami europejskimi oznacza odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych.

§6
Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Serwisu

Administrator starannie weryfikuje zamieszczane w Serwisie Internetowym linki do innych stron internetowych, jednakże nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym.

§7
Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Użytkownika będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

§8
Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu Internetowego.

§9
Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2021.